Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов'я
Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов'я

Положення про колегію Запорізького обласного управління водних ресурсів


Затверджено
Наказ Запорізького облводресурсів
від 29.05.2012р. №118


1. Це положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії обласного управління водних ресурсів.

2. Колегія обласного управління водних ресурсів є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямків діяльності водогосподарської галузі на території області.

3. У своїй роботі колегія обласного управління водних ресурсів керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, а також наказами і дорученнями Голови Держводагентства України, розпорядженнями облдержадміністрації, Положенням про облводресурсів та Положенням про колегію облводресурсів.


Функції колегії


4. Колегія обласного управління водних ресурсів:

4.1. обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямків діяльності галузі в області;

4.2. розглядає пропозиції щодо:

— забезпечення співпраці з місцевими органами влади під час виконання покладених на облводресурсів завдань;

— формування та реалізації державної політики у галузі водного господарства на території області;

4.3. обговорює програми розвитку водогосподарської галузі області, інші державні та регіональні програми і визначає шляхи їх реалізації;

4.4. розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків у роботі облводресурсів;

4.5. розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності обласного управління водних ресурсів;

4.6. розглядає результати роботи організацій що підпорядковані облводресурсів у межах власної компетенції та розробляє пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності;

4.7. аналізує стан роботи з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина в апараті облводресурсів та підпорядкованих йому організаціях;

4.8. аналізує стан дотримання законодавства з питань організаційної роботи та виконавської дисципліни;

4.9. розглядає кадрові питання (призначення, звільнення) та питання про нагородження працівників облводресурсів та підпорядкованих йому організацій;

4.10. погоджує список осіб, зарахованих до кадрового резерву;

4.11. розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на обласне управління водних ресурсів.


Склад колегії


5. До складу колегії облводресурсів входять:

— начальник облводресурсів — голова колегії;

— заступники начальника облводресурсів;

— начальники відділів облводресурсів;

— начальники підвідомчих організацій;

— керівники інших організацій області, що відносяться до Держводагентства України;

у разі потреби:

— представники місцевих органів влади (за згодою).

Кількісний та персональний склад колегії облводресурсів визначається начальником облводресурсів.


Організація роботи колегії


6. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться один раз у квартал, позапланові - у міру потреби. Голова колегії може визначати іншу періодичність проведення засідань колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями місцевих органів влади.

7. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на півріччя, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строки подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідання колегії.

8. Затверджений план засідання колегії розсилається членам колегії не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя.

9. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

10. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

11. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

12. На розгляд колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідкові матеріали з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3) проект рішення колегії;

4) список членів колегії та запрошених осіб із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад.

13. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

14. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали секретарю колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

15. Керівники відділів облводресурсів, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують роботу з іншими підрозділами, які залучені до розроблення необхідних матеріалів.


Порядок проведення засідання колегії


16. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – виконувач обов’язків начальника облводресурсів.

17. Засідання колегії проводиться у разі, коли в ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

18. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові відповідні пропозиції у письмовій формі.

19. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

20. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

21. Члени колегії і особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

22. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

23. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, яка подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

24. У разі проведення спільних засідань колегії облводресурсів з колегіями місцевих органів влади приймаються спільні рішення.

25. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення відео, фотозйомки і звукозапису.

26. Після засідання колегії відділи облводресурсів (окремий працівник), відповідальні за підготовку питань, доопрацьовують протягом тижня (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджують із керівниками заінтересованих підвідомчих організацій, членами колегії і подають на розгляд голови колегії.

27. Рішення колегії затверджуються наказом начальника обласного управління водних ресурсів.

У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами колегії під час прийняття рішення начальник облводресурсів затверджує своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, керівництву Держводагентства України. Члени колегії також мають право повідомити свою думку керівництву Держводагентства України. Інформування здійснюється відповідно до розподілу функціональних повноважень між Головою Держводагентства та його заступниками.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

28. Рішення колегії оформляються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем колегії.

Рішення спільних засідань колегії оформлюються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій та секретарем колегії, який веде протокол.

29. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників структурних підрозділів та організацій, які підпорядковані облводресурсів в частині, що їх стосується.

30. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря колегії.

31. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється облводресурсів.

Технічний запис засідань колегії забезпечує її секретар, який визначений головою колегії.


Контроль за виконанням рішень колегії


32. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює її голова.

33. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.


1/15

фото
назад
вперед
закрити

Про БУВР річок Приазов'я

pdf Положення про БУВР річок Приазов'я

Структура управління

Основні завдання

Керівництво

Підвідомчі організації

Етапи розвитку

Нормативні документи

Вакансії

Діяльність

Основні пріоритети діяльності на 2017 рік

Водогосподарська обстановка

Моніторинг

Звіти БУВР річок Приазов'я

Протидія корупції

Платежі за оренду водних об'єктів

Публічні закупівлі

Послуги

Звернення громадян

Прийом громадян

Прес-центр

Анонси подій

Новини

Огляд преси

Друкарські видання

Виступи на телебаченні

Публічна інформація

Інформація

Інформація про пропуск паводку

Інформація про полив

Водні ресурси

Пошук водних об'єктів (тестування)

Меліорація

Дорадчий центр

Застосування мобільного комплексу

Водовимірювальна лабораторія

Система рибозахисту ЕГРЗ-М

jpg Карта меліоративного фонду області

jpg Карта-схема водних об'єктів Запорізької області

jpg Гідрографічне районування водогосподарських ділянок Запорізької області

Охорона праці

Корисні посилання

Сектор територіального органу Держводагентства

Фотогалерея

Райони

Річки

Лимани, водосховища

Канали, насосні станції

Азовське море

Джерела

Контактна інформація

Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов'я © 2007-2018